« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
องค์ความรู้ของหน่วยงาน >> สถาบันเกษตราธิการ >> KM2554
KM FAQ

วันที่ 5 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1692 คน)
คำถามที่พบบ่อย
 1. KM คืออะไร
  คำตอบ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญาคงอยู่ในองค์กร ไม่สูญหายไปกับตัวบุคคล
 2. เว็บไซต์ KM คืออะไร
  คำตอบ km.opsmoac.go.th
 3. ภายในเว็บไซต์มีอะไรบ้าง
  คำตอบ มีองค์ความรู้ของสำนัก/กองในสังกัด สป.กษ.  กระดาน webboard ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ FAQ ด้านKM
 4. ทำไมจึงต้องทำ KM
  คำตอบ สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและมีการเีรียนรู้ร่วมกัน
คำถามและคำตอบด้านการพัฒนาบุคลากร
1.การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) คืออะไร
คำตอบ การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ ทักษะ และมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร
2.แนวคิดในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันแตกต่างจากเดิมอย่างไร
คำตอบ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้นพัฒนาข้าราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และ
เป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน

3.ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
คำตอบ การพัฒนาบุคลากรจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุกจากหลายๆ ส่วน เช่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บังคับบัญชา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จได้สูงสุด คือ "ตัวข้าราชการ” ดังนั้น ข้าราชการจึงควรรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเอง
4.การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล คืออะไร
คำตอบ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายในสายงาน (Career) ตนเองโดยอยู่ภายใต้บริบทของเป้าหมายองค์กร
5.การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลมีประโยชน์อย่างไร
คำตอบ ประโยชน์ของ IDP แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตัวข้าราชการ ระดับหน่วยงานหรือหัวหน้างาน และระดับองค์การโดยรวม
1)ข้าราชการปรับปรุงผลงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน อันนำไปสู่ขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
2)การเพิ่มศักยภาพในการทำงานของข้าราชการเพื่อให้มีขีดความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นต่อไปได้
3)ช่วยให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรืองานที่ต้องโอนย้ายไปทำงานในหน่วยงานอื่นที่แตกต่างไปจากเดิม
4)ข้าราชการเกิดทักษะการทำงานที่หลากหลายด้าน (Multi Skills) และความสามารถในการทำงานที่หลากหลายด้านนี้เองย่อมทำให้ข้าราชการสามารถทำงานทดแทนกันและกันได้ ซึ่งมีผลทำให้หัวหน้างานไม่ต้องหนักใจ
5)เมื่อข้าราชการปฏิบัติงานดีขึ้น ผลงานของหน่วยงานย่อมดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผลงานของข้าราชการย่อมนำไปสู่ผลงานของหัวหน้างานหรือหน่วยงานในที่สุด ดังนั้นความสำเร็จของหัวหน้างานย่อมเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการพัฒนาของข้าราชการโดยมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการเป็นหลัก

6.เพราะอะไรจึงต้องทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Communities of Practice : CoP)
คำตอบ CoP หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยความสมัครใจโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งประโยชน์ของ CoP มีดังนี้
1)ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
2)ร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกพัฒนาความรู้ใหม่ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3)ค้นพบวิธีแก้ปัญหา เมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่อาจกำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆ กัน
4)ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
5)ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว
6)กระจายแนวปฏิบัติได้ดี (ฺBest practice)
7)เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
8)พัฒนาองค์ความรู้ที่มีพลวัต

7.CoP ต้องทำอย่างไร
คำตอบ ในการทำ CoP ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่
1)ผู้บริหารระดับกลาง-สูง (Leader) ทำหน้าที่ ให้แนวคิด สนับสนุนทรัพยากร แรงจูงใจ
2)สมาชิกประสานงาน (Facilitator) ทำหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการจัด CoP
3)เลขานุการ (Secretary/Historian) ทำหน้าที่ บันทึกรวบรวมข้อมูลที่ได้
4)สมาชิก (Member) ทำหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1)เริ่มต้นหา Leader และ Facilitator โดยกำหนดหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
2)เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
3)กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน
4)กำหนดระยะเวลาของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5)ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยน และสร้างองค์ความรู้ ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
6)ประเมินผลกิจกรรม
7)จับประเด็นจากเรื่องราวจากการสนทนา บันทึกเป็นสาระสำคัญสู่เอกสารอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม CoP จะดำเนินไปด้วยดี ต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องอาศัยทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้
1)เทคนิคการเป็น Facilitator ต้องฟังเป็น ถามเป็น คิดเป็น เข้าถึงสมาชิกได้ มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือ
2)เทคนิคการเป็น Historian ต้องจับประเด็น บันทึกสาระสำคัญ จัดเนื้อหาเป็นระบบ


8.ท่านทราบหรือไม่ว่าการประเมินผล คืออะไร
คำตอบ การประเมินผลเป็นกระบวนการใช้ดุลพินิจหรือค่านิยม ในการพิจารณาคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์ โครงการ หรือ สิ่งอื่นใดหลังจากการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้

9.ความคิดเห็นคืออะไรและวัดความคิดเห็นอย่างไร
คำตอบ ความคิดเห็นเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งแสดงออกโดยอาศัยสถานภาพ ความเชื่อ พื้นความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเดิมของบุคคลนั้น
การวัดความคิดเห็นของกลุ่มคนวัดด้วย Scale จะเป็น 3 ช่วง หรือ 5 ช่วงคะแนนก็ได้
ผลการวัดอาจเป็นร้อยละหรือค่าเฉลี่ยหรือใช้อธิบายความคิดเห็นทั้ง 2 ค่าก็ได้

10.ความหมายของการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมคืออะไร
คำตอบ การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสำคัญมากของกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งให้คำตอบว่าโครงการฝึกอบรมที่จัดไปแล้วนั้น
1)บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
2)เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงานหรือไม่อย่างไร
3)ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานในเรื่องที่อบรม ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร

11.ในทุกปีสถาบันเกษตราธิการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับสูง (นบส.) และระดับกลาง (นบก.) จำนวนกี่รุ่น
คำตอบ ในแต่ละปีสถาบันเกษตราธิการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นบส. และหลักสูตร นบก.
ประมาณหลักสูตรละ 2 รุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับและนโยบายของผู้บริหารในแต่ละปี

12.อยากทราบว่า แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีของสถาบันเกษตราธิการได้ที่ไหน
คำตอบ สถาบันเกษตราธิการได้จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปี โดยได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์สถาบันเกษตราธิการ
www.kst.go.th

13.หากสนใจสื่อวิดีทัศน์การบรรยายของวิทยากรในหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการสามารถติดต่อได้ที่ไหน
คำตอบ สถาบันเกษตราธิการได้จัดทำเว็ปไซต์เผยแพร่สื่อวิดีทัศน์การบรรยายของวิทยากรในหัวข้อ
วิชาที่น่าสนใจและความรู้ทั่วไปเพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไปได้ โดยเข้ามาศึกษาเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.kststation.com


14.หลักสูตรการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดโดยมีการเก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้หรือไม่และเบิกได้เท่าไหร่
คำตอบ ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคาม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน เห็นควรอนุมัติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกช่ออย่างอื่นได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
 
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    http://cytoxan.top/ - cytoxan http://buy-diclofenac.link/ - buy diclofenac http://amitriptyline25mg.trade/ - for more info http://buyadvair.kim/ - buy advair online http://losartanhydrochlorothiazide.science/ - losartan hydrochlorothiazide http://advaircost.party/ - advair cost http://abilify-generic.webcam/ - generic abilify canada
    asletacrp9d [09/08/2016 - 02:52:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

  <a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
  <a href=http://www.newbalancejpheya.com>http://www.newbalancejpheya.com </a>
  <a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
  <a href=http://www.vanssneakerjp.com>http://www.vanssneakerjp.com </a>
    newbalance [30/11/2013 - 13:59:05]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ

  คำสั่งกระทรวง


  การบริหาร

  แผนปี 2553

  แผนปี 2552
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่